ORG. ANPASSAT

Genom en före-under-efter process skapar vi en nyläges syn för att sedan skräddarsy ett program som passar ditt företag som följs av effektmätning.

UGL

Genom denna utbildning skapar du insikt i dina egna och andras styrkor, svagheter och drivkrafter. Vi ger dig konkreta och användbara verktyg för att utvecklas.

20120704_1220

COACHNING

Coachning är ett av de mest kraftfulla verktygen för att förstå sig själv och göra medvetna val. Det ger dig möjlighet att utveckla ditt sätt att tänka, vara och lära.

LKP Falsterbo Kursgård Full upplösning 44

NY SOM CHEF

Att vara ledare är en relation inte endast styre. Detta program är en personlig resa där kunskaper och färdigheter omsätts i praktiskt ledarskap.

KULTURELLT LEDARSKAP

Förbättra samarbetet med kollegor och kunder från olika kulturer genom en ökad förståelse för ditt eget och andras kulturella ramverk

achievement-agreement-arms-1068523

EFFEKT OCH TID

8 värdefulla verktyg som kommer att ge effekt, mindre stress, ökad kommunikationsförmåga, förståelse för andras agerande/beteende.

LKP Falsterbo 9

BYGG OCH LED DITT TEAM

Din ledarstil ska stämma överens med dina och organisationens värderingar. Samt visa både styrkor och svagheter i ledarrollen.

MEDARBETARSAMTAL

Med rätt förutsättningar, struktur och genomförande kan det individuella utvecklingssamtalet bli oerhört motiverande för medarbetaren.

Vår arbetsmetod

Aktivt Ledarskap tar dig steget längre. Forskning visar att upp till 80% av resultatet beror på vad som händer före och efter utvecklingsarbetet. Vår arbetsmetod Före-Under-Efter är designad mot den bakgrund som ger såväl individuell som praktisk träning samt hjälp att omsätta teori och kunskap i praktiken. Konceptet skapar även förutsättningar att upprätthålla nyvunna insikter och att mäta utvecklingen och effekterna i verksamheten.

Före utbildning:

Vår metod säkerställer att både deltagarna och vi är förberedda innan utbildningen börjar. Med förberedande analys och behovsinventering kan vi anpassa insatserna samt välja de övningar och scenarion som passar deltagarna eller verksamheten. Bra förberedelser och repetition är ett väl beprövat upplägg för optimal inlärning. Deltagarna får ett grundmaterial att sätta sig in i innan utbildningen startar. Analys och förberedande arbete ökar behållningen av kursen, ger dig stöd i uppföljning och fördjupning samt bidrar till en bestående förändring med nya rutiner och arbetssätt på deltagarnas arbetsplats.

Under Utbildningen:

Vi anpassar utvecklingsarbetet till deltagarens unika förutsättningar och arbetsvardag. Tonvikten ligger på att konkret arbeta med deltagarens arbetsvardag, diskussioner, handgripliga övningar, grupparbeten i en miljö där samspelet mellan deltagarna är en av förutsättningarna för inlärning och inspiration. Dynamiken i gruppen bidrar till en positiv stämning där vi sporrar, stöttar och hjälper varandra att utvecklas. Resultatet blir högre effektivitet och ren praktisk nytta som deltagaren tar med sig hem.

Efter Utbildningen:

Efter utbildningen är det dags för praktisk tillämpning av det de lärt dig. Deltagaren får en personlig handlingsplan, verktyg och metoder som hjälper deltagaren komma igång med att använda sina nyförvärvade kunskaper. Repetition och återkoppling är en del i inlärningsprocessen. Efter utbildningen får deltagaren coachning och inspiration och idéer som knyter an till utbildningen. Det sker även en kvalitetssäkring och effektmätning, med tongivande forskning som grund arbetar vi enligt ett flertal kända metoder för att säkerställa kompetensutveckling och utbildning med kvalitet. Vi mäter effekterna utifrån organisationens nyckeltal eller de målsättningar vi gjort tillsammans med er innan utbildningsinsatserna.