Diskussion med

Patrik Ekeroth, Bravida

Ledarskapsutbildning distans

LEDARSKAPET SOM TROTSAR PANDEMIN

Patrik Ekeroth från Bravida trotsar pandemin och satsar på digital ledarskapsutbildning från Aktivt Ledarskap AB som menar att det sker dramatiska åtgärder runt omkring oss: gränser stängs, sjukvården knäar, gymnasier distansutbildar och människor sitter i karantän. Världsledare fattar drastiska beslut och media använder stora bokstäver. Vårt system i hjärnan som hanterar hot och rädsla aktiveras, vilket gör att vi agerar mer kortsiktigt, själviskt och känslostyrt. Corona situationen sätter våra chefer på prov och där ledarskapet är viktigare än någonsin.

Många människor som inte brukar arbeta hemifrån har plötsligt hemmet som sin arbetsplats och förlorar sina vanliga möten och rutiner. Många chefer måste leda medarbetare på distans, ibland med teknik som man inte är van vid. Både chefens och medarbetarens gemensamma uppgift är att hantera förändringen och skapa så mycket trygghet och stabilitet som möjligt. Då blir det lättare för oss alla att tänka mer logiskt och göra bättre bedömningar.

Svenskt Kvalitetsindex har tillsammans med Jobbhälsoindex i Sverige AB kartlagt den svenska arbetsmarknaden i samband med pandemin. Ledarskapet tycks vara avgörande i en tid när ett nytt arbetsliv med en ökad grad av distansarbete växer fram.

Studien visar att ett nytt normalläge, där delvis nya yrkeskategorier arbetar hemifrån, ställer högre krav på ledarskapets förmåga att planera arbetet, skapa samhörighet och mening samt ha en aktiv dialog via digitala kanaler.

– När det gäller arbete på distans handlar det både om utmaningar i själva arbetsmiljön i hemmet och möjligheten att upprätthålla tillräckliga sociala kontakter med kollegor, säger Johan Parmler på Svenskt Kvalitetsindex och fortsätter:

– Både ergonomin och de tekniska hjälpmedlen hemma vid köksbordet har betydelse, men det viktigaste är att känna sig sedd, behövd och känna att man gör ett tillräckligt bra jobb. Här visar studien att den närmaste chefen spelar en avgörande roll, både positivt och negativt.

Aktivt Ledarskap menar att som chef är man ansvarig för medarbetarnas arbetsmiljö. Samtidigt är det svårare att ta det ansvaret när medarbetarna arbetar på distans, när man inte ser hur deras fysiska arbetsmiljö ser ut. Många bor dessutom på ett sådant sätt att det inte går att arbeta hemifrån långvarigt om det ska ske på ett sunt sätt. Det långvarigt mest farliga är dock inte de ergonomiska problemen, utan den stress och ensamhet som en del kan känna av att behöva arbeta hemifrån. För många är arbetsplatsen en mycket viktig del av deras sociala liv och har stor betydelse för deras välmående. Att som chef förstå detta är extremt viktigt.

Det ställs också högre krav på avstämningar och en tydligare kommunikation, inte minst för att undvika missförstånd. Det är sällan man som medarbetare ringer upp chefen för en småsak. Tidigare löste man det i stället när man möttes i korridoren eller i samtal med en kollega. Det är svårare nu. En strulande småsak kan snabbt bli något större.

Kommunikationsfärdigheter och chefer som har lättare att lämna över arbetsuppgifter kommer sannolikt att gynnas. Samtidigt ökar ansvaret på de enskilde medarbetarna att hålla cheferna informerade.

Chefen behöver feedback från medarbetarna och vara öppen med att distansarbete är en stor omställning. Vad behöver ni? Har ni lagt märke till några utmaningar som jag inte har sett? Hur ser er arbetsbelastning ut?

Aktivt Ledarskap menar att det behövs ännu tydligare roll- och målbeskrivningar när vi inte träffas så ofta rent fysiskt.

En av de vanligaste källorna till konflikter på arbetsplatser var redan tidigare vaga beskrivningar. Det som uppfattas som personkonflikter är ofta käbbel om vem som ska göra vad. När man som chef inte kan finnas bredvid och motivera medarbetare behöver man vara väldigt tydlig med vad som ska levereras och när. En ledarskapsutbildning kan vara nyckeln i liknande tillfällen.

När man frågar människor varför de stannar kvar på sin arbetsplats, är det vanligaste svaret kollegorna, att man har kul med dem. Det finns därför en risk att mindre personlig kontakt mellan kollegor gör att vi blir mer mobila på arbetsmarknaden. Som ledare behöver man därför tänka på hur man behåller sammanhållningen i gruppen när vi inte kan träffas som tidigare. Det handlar om att konkret utveckla ledarna i det dagliga ledarskapet, kittet är det som händer varje dag.

Patrik Ekeroth från Bravida utmanar pandemin och utvecklar ledarna i en digital ledarskapsutbildning från Aktivt Ledarskap Sverige AB. Utbildningen utgår från Human Element teorin och bedrivs utifrån en digital plattform. Här arbetar vi med att utveckla den egna rollen, styrning av medarbetare och skapa samspel i och mellan gruppen. Det gör vi genom förarbete, handling och aktiviteter i vardagen, teoriavsnitt, webinar, dialog och uppföljning i mindre lärogrupper likväl som i storgrupp. Ledarskapsutbildningen hos Aktivt ledarskap har bedrivits i över 18 år med konkreta resultat. 

Utvecklingsinsatserna utgår från ett konkret behov i företagets vardag, exempelvis att ett nytt arbetssätt ska införas eller att utvalda ledarbeteenden ska stärkas. Tillsammans med uppdragsgivare definieras tydliga mål att styra mot under utvecklingsinsatsen och som vi i efterhand följer upp. Deltagaren får ett teoriavsnitt genom video eller webinar, till detta övningsuppgifter kopplat till deltagarnas vardag, dialog och uppföljning i lärogrupper eller större grupp genom teams.

Vår metodik bygger på att utifrån förstudien anpassa innehållet till organisationens och den enskilde chefens situation och behov. Arbetssättet fokuserar på ledarnas vardag, varför vi har en stor variation av övningar där deltagarna delar med sig av sina vardagsutmaningar. Genom att möta varje deltagare och grupp där denna är och att inte vara tvingande utan konstruktivt utmanande i varje situation, övning och uppgift som deltagaren och grupperna får, skapas ett starkt engagemang hos deltagaren att göra bra bättre.

Ledande konsult inom Aktivt Ledarskap har dessutom alltid en egen chefserfarenhet, vilket vi tror är en förutsättning för att kunna sätta sig in i deltagarnas utmaningar.

Vår uppföljning sker dels genom kontinuerliga utvärderingar vid varje steg i programmet dels via coachning samtalen under och efter utbildningen. Deltagarna kommer att under varje steg utveckla sin personliga handlingsplan, som följs upp vid varje nytt steg.

Det är inte utbildningsinsatsen i sig som är den avgörande faktorn utan verktygen och inställningen samt beteendet mellan individerna som skapar kittet för utvecklingen av ledarskapet.

Patrik Ekeroth

Bravida
av: Nils-Gösta Fransson

av: Nils-Gösta Fransson

VD, Aktivt Ledarkap